Watson Ng:親中派,撐警藍絲

Author: 陳妍茵

2021-06-13(Personal Particulars)

Categories: 親中派 撐警藍絲
Post Topic Image

Details

English Name Watson Ng
Gender
Phone Number 98728964
Occupation 德望中學體育科老師、田徑隊教練
Source (Telegram) Son Finds Parents #A0479

Watson Ng是一名「撐警藍絲」,支持香港警察使用暴力對待市民。

他曾經在Facebook上指責示威者為「暴徒」,及支持警察濫用暴力打壓市民。

以下是更多相關的圖片:

Last Updated: 2021-06-13

Related Data

歐偉民:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

歐偉民係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。據親近人士指,佢經常發佈撐警言論,支持警察在制服市民後繼續毆打。佢工作時經常冒認為物理/職業治療師,為老人進行治療。以下係佢係Facebook發表嘅言論:

李麗琳:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

李麗琳係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經係Facebook轉發支持香港警察嘅言論,詳見下圖:

伍艷芳:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

伍艷芳係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經係Facebook發表撐警暴言論,親身去撐警集會,而且係返工時間鬧示威者係曱甴。